Tuesday 27th of October 2020
  • Follow Us:

Torah Parashot
Torah Readings 2004 – 2005

CLICK HERE FOR TORAH COMMENTARIES BY Natanel ben Yehuda

Sefer Bereishis:
Parshas Bereishis
Parshas Noach
Parshas Lech Lecha
Parshas Vayera
Parshas Chayei Sarah
Parshas Toldos
Parshas Vayeitzei
Parshas Vayishlach
Parshas Miketz
Parshas Vayigash

Sefer Shemos:
Parshas Vayechi
Parshas Shemos
Parshas Vaera
Parshas Bo
Parshas Beshalach
Parshas Yisro
Parshas Mishpatim
Parshas Terumah
Parshas Tetzaveh
Parshas Ki Sisa
Parshas Vayakhel-Pekudei

Sefer Vayikra:
Parshas Vayikra / Zachor
Parshas Vayikra / Chodesh
Parshas Tzav / Parah
Parshas Tzav / Shabbos Hagadol
Parshas Shmini / Chodesh
Parshas Shmini
Parshas Tazria
Parshas Tzria-Metzora
Parshas Achrei Mos
Parshas Kedoshim
Parshas Achrei Mos-Kedoshim
Parshas Emor
Parshas Behar
Parshas Bechukosai
Parshas Behar-Bechukosai

Sefer Bamidbar:
Parshas Bamidbar
Parshas Naso
Parshas Beha’aloscha
Parshas Shelach
Parshas Korach
Parshas Chukas
Parshas Balak
Parshas Chukas-Balak
Parshas Pinchas
Parshas Matos-Masei

Sefer Devarim:
Parshas Devarim
Parshas Va’eschanan
Parshas Eikev
Parshas Re’eh
Parshas Shoftim
Parshas Ki Seitzei
Parshas Ki Savo

Moedim:
Shabbat
Pesach
Shavu’ot
Rosh Chodesh
Rosh Hashanah
Yom HaKippurim
Sukkoth
Simcha Torah

Genesis
Parashat Bereshit – 09 October 2004
Parashat Noach – 16 October 2004
Parashat Lech-Lecha – 23 October 2004
Parashat Vayera – 30 October 2004
Parashat Chayei Sara – 06 November 2004
Parashat Toldot – 13 November 2004
Parashat Vayetzei – 20 November 2004
Parashat Vayishlach – 27 November 2004
Parashat Vayeshev – 04 December 2004
Parashat Miketz – 11 December 2004
Parashat Vayigash – 18 December 2004
Parashat Vayechi – 25 December 2004

Exodus
Parashat Shemot – 01 January 2005
Parashat Vaera – 08 January 2005
Parashat Bo – 15 January 2005
Parashat Beshalach – 22 January 2005
Parashat Yitro – 29 January 2005
Parashat Mishpatim – 05 February 2005
Parashat Terumah – 12 February 2005
Parashat Tetzaveh – 19 February 2005
Parashat Ki Tisa – 26 February 2005
Parashat Vayakhel – 05 March 2005
Parashat Pekudei – 12 March 2005

Leviticus
Parashat Vayikra – 19 March 2005
Parashat Tzav – 26 March 2005
Parashat Shmini – 02 April 2005
Parashat Tazria – 09 April 2005
Parashat Metzora – 16 April 2005
Parashat Achrei Mot – 23 April 2005
Parashat Kedoshim – 07 May 2005
Parashat Emor – 14 May 2005
Parashat Behar – 21 May 2005
Parashat Bechukotai – 28 May 2005

Numbers
Parashat Bamidbar – 04 June 2005
Parashat Nasso – 11 June 2005
Parashat Beha’alotcha – 18 June 2005
Parashat Sh’lach – 25 June 2005
Parashat Korach – 02 July 2005
Parashat Chukat – 09 July 2005
Parashat Balak – 16 July 2005
Parashat Pinchas – 23 July 2005
Parashat Matot – 30 July 2005
Parashat Masei – 06 August 2005

Deuteronomy
Parashat Devarim – 13 August 2005
Parashat Vaetchanan – 20 August 2005
Parashat Eikev – 27 August 2005
Parashat Re’eh – 03 September 2005
Parashat Shoftim – 10 September 2005
Parashat Ki Teitzei – 17 September 2005
Parashat Ki Tavo – 24 September 2005
Parashat Nitzavim – 01 October 2005
Parashat Vayeilech
Parashat Ha’Azinu – 18 September 2004
Parashat Vezot Haberakhah

Doubled Parshiyot
Parashat Vayakhel-Pekudei
Parashat Tazria-Metzora
Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Parashat Behar-Bechukotai
Parashat Chukat-Balak
Parashat Matot-Masei
Parashat Nitzavim-Vayeilech

Menu Title